Law Journal

Zwierzęta wykorzystywane w akcjach ratowniczych.

Dz.U.2012.1444 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Lotnicze urządzenia naziemne.

Dz.U.2013.121 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 1/12.

Dz.U.2012.1510 | wyrok z dnia 12 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL.

Dz.U.2012.1462 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego.

Dz.U.2012.1453 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego.

Dz.U.2012.1454 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2012.1530 | ustawa z dnia 12 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Sposób i tryb przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia.

Dz.U.2012.1458 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 37/11.

Dz.U.2012.1447 | wyrok z dnia 11 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Wzory oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2012.1421 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Dębowa Kłoda w województwie lubelskim.

Dz.U.2012.1388 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Kąkolewnica w województwie lubelskim.

Dz.U.2012.1387 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania nadwyżki środków finansowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Dz.U.2012.1432 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 25/11.

Dz.U.2012.1426 | wyrok z dnia 10 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłaty rocznej za aplikację radcowską.

Dz.U.2012.1427 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Rodzaje urządzeń technicznych podlegające dozorowi technicznemu.

Dz.U.2012.1468 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2012.1516 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2012.1407 | ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

Dz.U.2012.1523 | ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dz.U.2012.1519 | ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo lotnicze.

Dz.U.2013.134 | ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Dz.U.2012.1456 | ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2012.1514 | ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2013.35 | ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2012.1540 | ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2012.1548 | ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Konkurs na stanowisko dyrektora sądu albo zastępcy dyrektora sądu.

Dz.U.2012.1418 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Stawki, szczegółowy sposób oraz tryb udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych.

Dz.U.2015.1074 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Świadczenia gwarantowane z zakresu programów zdrowotnych.

Dz.U.2012.1422 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń.

Dz.U.2012.1440 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Dz.U.2012.1392 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy oraz określenie zakresu działania Archiwum Państwowego w Krakowie.

Dz.U.2012.1410 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Narodowy System Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji.

Dz.U.2020.1496 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Oznakowanie nawigacyjne polskich obszarów morskich.

Dz.U.2013.57 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dz.U.2012.1371 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Mołdowa-Polska. Program Wykonawczy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2012-2014. Kiszyniów.2012.12.30.

Dz.U.2013.284 | umowa międzynarodowa z dnia 3 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wykaz robót budowlanych.

Dz.U.2012.1372 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wykaz usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym.

Dz.U.2012.1361 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

Dz.U.2012.1400 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory burmistrza Białego Boru w województwie zachodniopomorskim.

Dz.U.2012.1351 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Wojkowic w województwie śląskim.

Dz.U.2012.1352 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

New Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Dz.U.2021.1017 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2013 r.

Dz.U.2012.1338 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Określenie sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.

Dz.U.2012.1347 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Przekazanie niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych.

Dz.U.2021.732 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przekazanie rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Dz.U.2012.1348 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. | Akt obowiązujący

Stawka oddzielnej płatności do owoców miękkich za 2012 r.

Dz.U.2012.1340 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. | Akt utracił moc