Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

Dz.U.2014.853 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Wysokość wynagrodzenia członków Rady do Spraw Cyfryzacji.

Dz.U.2014.819 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Centralna ewidencja pojazdów.

Dz.U.2014.816 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Moc obowiązująca Porozumienia o współpracy w zakresie ochrony świadka, podpisanego w Stirinie dnia 24 maja 2012 r.

Dz.U.2014.1049 | oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

Dz.U.2014.861 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej.

Dz.U.2014.818 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Udzielanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Dz.U.2017.2021 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dz.U.2014.820 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015.

Dz.U.2014.825 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 6/12.

Dz.U.2014.898 | wyrok z dnia 17 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dz.U.2014.813 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Dz.U.2014.824 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.

Dz.U.2014.840 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Świadectwa służby żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2014.895 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej".

Dz.U.2014.887 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2014/2015.

Dz.U.2014.815 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Dz.U.2014.826 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Protokół do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r. Genewa.2014.06.11.

Dz.U.2017.1418 | umowa międzynarodowa z dnia 11 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Sposób przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich).

Dz.U.2014.777 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.U.2014.779 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Dz.U.2014.801 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Ochrona Znaku Polski Walczącej.

Dz.U.2014.1062 | ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Staż asystencki.

Dz.U.2021.687 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów.

Dz.U.2015.1969 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Dz.U.2014.791 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

Dz.U.2014.857 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz.U.2014.832 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o lasach.

Dz.U.2014.1032 | ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie roślin.

Dz.U.2014.907 | ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dz.U.2014.877 | ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Sądzie Najwyższym.

Dz.U.2014.1031 | ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Sądzie Najwyższym.

Dz.U.2014.1081 | ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2014.930 | ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.2014.945 | ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej "Dekanalnemu Instytutowi Kultury Prawosławnej" w Siemiatyczach.

Dz.U.2014.837 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2013.

Dz.U.2014.804 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Wzory dokumentów dotyczące zbiórek publicznych.

Dz.U.2014.833 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U.2017.1348 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2014 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy.

Dz.U.2014.798 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie konkursu oraz przeznaczanie i rozliczanie środków finansowych na informatyzację.

Dz.U.2014.780 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Warunki dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej.

Dz.U.2014.788 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 35/11.

Dz.U.2014.821 | wyrok z dnia 5 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy