Dziennik Ustaw

Szczególne rozwiązania służące realizacji ustawy budżetowej na rok 2016.

Dz.U.2015.2199 | ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Mirzec w województwie świętokrzyskim.

Dz.U.2015.2197 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy budżetowej na rok 2015.

Dz.U.2015.2195 | ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Dz.U.2015.2194 | ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Dz.U.2015.2217 | ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Opłaty za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu.

Dz.U.2015.2192 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2016 r.

Dz.U.2015.2191 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.2183 | ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Wysokość zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów.

Dz.U.2015.2190 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Informacje zamieszczane we wzorcach umów stosowanych przez zakład ubezpieczeń.

Dz.U.2015.2189 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz opłata egzaminacyjna.

Dz.U.2015.2188 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Wzór dokumentu licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz wysokość i sposób wnoszenia opłaty za jego wydanie.

Dz.U.2015.2187 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Normy dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2015.2181 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Dz.U.2015.2179 | ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2015.2176 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Opłaty związanych z badaniem odmian i prowadzeniem rejestru odmian.

Dz.U.2015.2169 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Efektywność energetyczna.

Dz.U.2015.2167 t.j. | ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej.

Dz.U.2015.2165 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015.

Dz.U.2015.2161 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

UE-Polska. Umowa w sprawie ochrony informacji niejawnych wymienianych w interesie Unii Europejskiej. Bruksela.2011.05.25.

Dz.U.2015.2159 | umowa międzynarodowa z dnia 25 maja 2011 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe kryteria wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dz.U.2015.2158 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 września 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych.

Dz.U.2015.2157 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Wzór sprawozdania dotyczącego nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych.

Dz.U.2015.2155 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa.

Dz.U.2015.2154 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Badania na zawartość alkoholu w organizmie.

Dz.U.2015.2153 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej.

Dz.U.2015.2152 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o finansach publicznych.

Dz.U.2015.2150 | ustawa z dnia 10 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Sposób przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców.

Dz.U.2015.2149 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 35/15.

Dz.U.2015.2147 | wyrok z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zabezpieczenie finansowe i zabezpieczenie środków związanych z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla.

Dz.U.2015.2144 | rozporządzenie z dnia 30 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego.

Dz.U.2015.2138 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej we Wrocławiu.

Dz.U.2015.2134 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiana rozporządzenia w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

Dz.U.2015.2131 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 34/15.

Dz.U.2015.2129 | wyrok z dnia 3 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Dz.U.2015.2128 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Lista podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu.

Dz.U.2015.2124 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej.

Dz.U.2015.2123 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Uwidacznianie cen towarów i usług.

Dz.U.2015.2121 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Ochrona terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

Dz.U.2015.2120 t.j. | ustawa z dnia 7 maja 1999 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U.2015.2117 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory prezydenta miasta Radomsko w województwie łódzkim.

Dz.U.2015.2114 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Granica portu morskiego w Gdyni.

Dz.U.2015.2111 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Zatora w województwie małopolskim.

Dz.U.2015.2110 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Dz.U.2015.2109 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Apteczki okrętowe i apteczki medyczne oraz wzór karty zdrowia dla marynarza na statku morskim.

Dz.U.2015.2106 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Warunki zdrowotne wymagane od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim.

Dz.U.2015.2105 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Bezpieczna obsługa statku.

Dz.U.2015.2104 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zakres i tryb przeprowadzania poszczególnych rodzajów inspekcji warunków pracy i życia marynarzy na statku.

Dz.U.2015.2103 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych.

Dz.U.2015.2101 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska.

Dz.U.2015.2095 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Dz.U.2015.2094 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji.

Dz.U.2015.2090 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy