Law Journal

Miejsca odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości.

Dz.U.2014.1564 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 r.

Dz.U.2014.1595 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Środki techniczne służące do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.2014.1549 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

Dz.U.2014.1562 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Wymagania dotyczące zawartości siarki w paliwie żeglugowym.

Dz.U.2014.1553 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Ramowe statuty publicznych szkół i placówek artystycznych.

Dz.U.2014.1646 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego.

Dz.U.2014.1650 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Udzielanie pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych.

Dz.U.2014.1570 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Wydawanie zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu.

Dz.U.2014.1551 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 55/13.

Dz.U.2014.1568 | wyrok z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 4/14.

Dz.U.2014.1567 | wyrok z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Wzór oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Dz.U.2014.1597 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Wzór wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju.

Dz.U.2014.1538 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2014.1536 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Dz.U.2016.1215 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.

Dz.U.2014.1532 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Ewidencja wojskowa żołnierzy pełniących służbę kandydacką.

Dz.U.2014.1637 | rozporządzenie z dnia 31 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Ewidencja wojskowa żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2018.956 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 października 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Dz.U.2014.1558 | rozporządzenie z dnia 31 października 2014 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie i wyekwipowanie żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką.

Dz.U.2019.1072 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością.

Dz.U.2014.1596 | rozporządzenie z dnia 31 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Określenie należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia.

Dz.U.2017.131 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 października 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

Dz.U.2019.2286 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 października 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dz.U.2014.1516 | rozporządzenie z dnia 30 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie inspekcji państwa portu.

Dz.U.2014.1511 | rozporządzenie z dnia 29 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego.

Dz.U.2014.1524 | rozporządzenie z dnia 29 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego.

Dz.U.2014.1531 | rozporządzenie z dnia 29 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim.

Dz.U.2014.1529 | rozporządzenie z dnia 29 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2014.1499 | rozporządzenie z dnia 28 października 2014 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 8/14.

Dz.U.2014.1521 | wyrok z dnia 28 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Kwartalne i dodatkowe roczne sprawozdania finansowe i statystyczne krajowej instytucji płatniczej.

Dz.U.2014.1475 | rozporządzenie z dnia 24 października 2014 r. | Akt utracił moc

Studia doktoranckie i stypendia doktoranckie.

Dz.U.2014.1480 | rozporządzenie z dnia 24 października 2014 r. | Akt utracił moc

Zm: rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Dz.U.2014.1543 | rozporządzenie z dnia 24 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Dz.U.2014.1550 | rozporządzenie z dnia 24 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Odwrócony kredyt hipoteczny.

Dz.U.2016.786 t.j. | ustawa z dnia 23 października 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ośrodki szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów.

Dz.U.2014.1566 | rozporządzenie z dnia 23 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o referendum lokalnym.

Dz.U.2014.1871 | ustawa z dnia 23 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.U.2014.1574 | ustawa z dnia 23 października 2014 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2014.1682 | ustawa z dnia 23 października 2014 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2014.1644 | ustawa z dnia 23 października 2014 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2014.1831 | ustawa z dnia 23 października 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie, organizacja i tryb działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego.

Dz.U.2014.1471 | rozporządzenie z dnia 21 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Wartość opałowa poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych.

Dz.U.2014.1517 | rozporządzenie z dnia 21 października 2014 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 38/13.

Dz.U.2014.1443 | wyrok z dnia 21 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 50/13.

Dz.U.2014.1459 | wyrok z dnia 21 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Księży Werbistów - Verbinum.

Dz.U.2014.1527 | rozporządzenie z dnia 21 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej.

Dz.U.2014.1492 | rozporządzenie z dnia 21 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.U.2014.1440 | rozporządzenie z dnia 20 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dz.U.2014.1442 | rozporządzenie z dnia 20 października 2014 r. | Akt utracił moc