Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.U.2016.131 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.

Dz.U.2016.130 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2016.129 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2016.128 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2016.127 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Składka członkowska płacona na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Dz.U.2016.126 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dz.U.2016.124 t.j. | rozporządzenie z dnia 2 marca 1999 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie listy stałych mediatorów.

Dz.U.2016.122 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r.

Dz.U.2016.119 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016.

Dz.U.2016.118 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzanie egzaminu radcowskiego.

Dz.U.2016.116 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przeprowadzanie egzaminu adwokackiego.

Dz.U.2016.112 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory burmistrza Witkowa w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2016.109 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Koszęcin w województwie śląskim.

Dz.U.2016.107 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.

Dz.U.2016.106 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Wielkość zmniejszenia (redukcji) stawek niektórych płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r.

Dz.U.2016.102 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Komisja egzaminacyjna II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego.

Dz.U.2016.101 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 września 2009 r. | Akt obowiązujący

Komisja egzaminacyjna II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego.

Dz.U.2016.100 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 września 2009 r. | Akt obowiązujący

Składanie wniosku o wydanie licencji detektywa.

Dz.U.2016.99 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2016.94 | obwieszczenie z dnia 15 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Pozasądowe postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym.

Dz.U.2016.92 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Warunki eksploatacji lotnisk.

Dz.U.2016.91 t.j. | rozporządzenie z dnia 11 września 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sprawozdanie dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

Dz.U.2016.88 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych.

Dz.U.2016.85 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015.

Dz.U.2016.84 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory burmistrza Chrzanowa w województwie małopolskim.

Dz.U.2016.83 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Komisje egzaminacyjne oraz przeprowadzanie egzaminów konkursowego i komorniczego.

Dz.U.2016.82 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 września 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Dz.U.2016.71 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Udzielanie wyróżnień funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2016.78 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego.

Dz.U.2016.76 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Ośrodkowi Adopcyjnemu we Wrocławiu.

Dz.U.2016.72 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Krajowy rejestr infrastruktury kolejowej.

Dz.U.2016.63 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Warunki dokonywania zwrotu środków, o których mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.

Dz.U.2016.61 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wzór tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale przeciwpowodziowym.

Dz.U.2016.60 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Sposób dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów.

Dz.U.2016.59 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 października 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.

Dz.U.2016.56 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Reorganizacja Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG z siedzibą w Katowicach.

Dz.U.2016.54 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Reorganizacja Instytutu Maszyn Matematycznych.

Dz.U.2016.53 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty.

Dz.U.2016.51 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2016.50 | ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Dz.U.2016.47 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Komisja egzaminacyjna II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego.

Dz.U.2016.46 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Komisja egzaminacyjna II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego.

Dz.U.2016.45 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 lipca 2009 r. | Akt obowiązujący

Moc obowiązująca Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r.

Dz.U.2016.44 | oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Umowa o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym. Bratysława.2015.02.26.

Dz.U.2016.43 | umowa międzynarodowa z dnia 26 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

Dz.U.2016.42 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Dz.U.2016.39 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Odznaki i mundury.

Dz.U.2016.38 t.j. | ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2016.35 | ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego.

Dz.U.2016.37 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2016.34 | ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie inspektorów dozoru jądrowego.

Dz.U.2016.29 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Ocena okresowa bezpieczeństwa składowiska odpadów promieniotwórczych.

Dz.U.2016.28 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o kierujących pojazdami.

Dz.U.2016.27 | ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o radiofonii i telewizji.

Dz.U.2016.25 | ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania osobowości prawnej Misjonarkom Krwi Chrystusa.

Dz.U.2016.22 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy