Law Journal

Strzeżony ośrodek dla cudzoziemców w Lesznowoli.

Dz.U.2015.495 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Właściwość urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od gier.

Dz.U.2015.435 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Wykonanie praktyk równoważnych.

Dz.U.2015.433 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Wymagania, jakim powinna odpowiadać Osoba Wykwalifikowana.

Dz.U.2015.412 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.539 | ustawa z dnia 20 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.541 | ustawa z dnia 20 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.671 | ustawa z dnia 20 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.

Dz.U.2015.684 | ustawa z dnia 20 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dz.U.2015.566 | ustawa z dnia 20 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Dz.U.2015.675 | ustawa z dnia 20 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.528 | ustawa z dnia 20 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Granica portu morskiego w Łebie.

Dz.U.2015.516 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Udzielanie pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Dz.U.2021.900 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 marca 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie.

Dz.U.2015.436 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy.

Dz.U.2016.481 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 marca 2015 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Dz.U.2015.427 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy.

Dz.U.2016.1824 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 marca 2015 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zakres danych identyfikujących prywatne przenośne urządzenie służące do komunikacji elektronicznej.

Dz.U.2015.421 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Dz.U.2015.501 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 31/13.

Dz.U.2015.442 | wyrok z dnia 17 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2015.505 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Służba przygotowawcza.

Dz.U.2015.449 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Spis wyborców przebywających za granicą.

Dz.U.2015.384 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Wykaz uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie.

Dz.U.2015.387 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Dz.U.2017.509 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Wzór wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych.

Dz.U.2015.380 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu.

Dz.U.2015.351 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Obszary uznawane za obszary proekologiczne oraz warunki wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów.

Dz.U.2015.354 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 4/14.

Dz.U.2015.369 | wyrok z dnia 11 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Dz.U.2015.361 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych.

Dz.U.2015.402 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Pełnienie zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa.

Dz.U.2015.479 | rozporządzenie z dnia 10 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, akt P 38/12.

Dz.U.2015.372 | wyrok z dnia 10 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 29/13.

Dz.U.2015.373 | wyrok z dnia 10 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Wzory oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2015.438 | rozporządzenie z dnia 10 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych.

Dz.U.2015.365 | rozporządzenie z dnia 10 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych.

Dz.U.2015.368 | rozporządzenie z dnia 10 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2015.432 | rozporządzenie z dnia 10 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Normy w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

Dz.U.2015.344 | rozporządzenie z dnia 9 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Przesyłki w głosowaniu korespondencyjnym za granicą.

Dz.U.2015.362 | rozporządzenie z dnia 9 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym.

Dz.U.2015.348 | rozporządzenie z dnia 9 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Dz.U.2015.408 | rozporządzenie z dnia 9 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Elementy krajobrazu uznawane za część kwalifikującego się obszaru działki rolnej oraz ich szerokość.

Dz.U.2015.336 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Okres obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw.

Dz.U.2015.340 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Określenie maksymalnego zagęszczenia drzew.

Dz.U.2015.338 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.2015.552 | ustawa z dnia 5 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Opiniowanie żołnierzy służby przygotowawczej.

Dz.U.2015.417 | rozporządzenie z dnia 4 marca 2015 r. | Akt obowiązujący