Law Journal

Konkurs na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego.

Dz.U.2015.523 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska.

Dz.U.2019.1797 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym.

Dz.U.2015.462 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Nazwy, siedziby i właściwość miejscowa okręgowych urzędów górniczych.

Dz.U.2015.456 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Sposób podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych.

Dz.U.2017.2163 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 marca 2015 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Utworzenie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku.

Dz.U.2015.455 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Dz.U.2015.504 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Dz.U.2015.459 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Genewa.1957.09.30.

Dz.U.2017.1119 t.j. | umowa międzynarodowa z dnia 26 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Wysyłkowa sprzedaż produktów leczniczych.

Dz.U.2015.481 | rozporządzenie z dnia 26 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zakres treści map potrzeb zdrowotnych.

Dz.U.2015.458 | rozporządzenie z dnia 26 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 29/13.

Dz.U.2015.524 | postanowienie z dnia 25 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa.

Dz.U.2015.446 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 19/14.

Dz.U.2015.476 | wyrok z dnia 24 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 42/13.

Dz.U.2015.486 | wyrok z dnia 24 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2015.484 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej niektórych napojów.

Dz.U.2015.474 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.

Dz.U.2015.453 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe.

Dz.U.2015.439 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.

Dz.U.2020.319 t.j. | ustawa z dnia 20 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Pomoc publiczna udzielona w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Dz.U.2016.1756 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 marca 2015 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Strzeżony ośrodek dla cudzoziemców w Lesznowoli.

Dz.U.2015.495 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Właściwość urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od gier.

Dz.U.2015.435 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Wykonanie praktyk równoważnych.

Dz.U.2015.433 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Wymagania, jakim powinna odpowiadać Osoba Wykwalifikowana.

Dz.U.2015.412 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.539 | ustawa z dnia 20 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.541 | ustawa z dnia 20 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.671 | ustawa z dnia 20 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.

Dz.U.2015.684 | ustawa z dnia 20 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dz.U.2015.566 | ustawa z dnia 20 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Dz.U.2015.675 | ustawa z dnia 20 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.528 | ustawa z dnia 20 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Granica portu morskiego w Łebie.

Dz.U.2015.516 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Udzielanie pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Dz.U.2021.900 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 marca 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie.

Dz.U.2015.436 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy.

Dz.U.2016.481 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 marca 2015 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Dz.U.2015.427 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy.

Dz.U.2016.1824 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 marca 2015 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zakres danych identyfikujących prywatne przenośne urządzenie służące do komunikacji elektronicznej.

Dz.U.2015.421 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Dz.U.2015.501 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 31/13.

Dz.U.2015.442 | wyrok z dnia 17 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2015.505 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Służba przygotowawcza.

Dz.U.2015.449 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Spis wyborców przebywających za granicą.

Dz.U.2015.384 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Wykaz uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie.

Dz.U.2015.387 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Dz.U.2017.509 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Wzór wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych.

Dz.U.2015.380 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2015 r. | Akt utracił moc