Law Journal

Wykaz nowych substancji psychoaktywnych.

Dz.U.2016.1393 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.

Dz.U.2016.1391 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2014 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Dz.U.2016.1388 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 marca 2002 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych.

Dz.U.2016.1383 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka.

Dz.U.2016.1382 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Dz.U.2016.1380 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Wzór formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych.

Dz.U.2016.1378 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Opłata ewidencyjna stanowiąca przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

Dz.U.2016.1377 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2016.1376 | obwieszczenie z dnia 22 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Rejestr wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie.

Dz.U.2016.1374 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów.

Dz.U.2016.1373 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru bankowego.

Dz.U.2016.1371 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy.

Dz.U.2016.1366 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wzór deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej.

Dz.U.2016.1365 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Krajowy Rejestr Nowotworów.

Dz.U.2016.1362 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo lotnicze.

Dz.U.2016.1361 | ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.

Dz.U.2016.1360 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju.

Dz.U.2016.1359 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Inspekcja państwa portu.

Dz.U.2016.1357 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 marca 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Opłaty za usunięcie drzew i krzewów.

Dz.U.2016.1354 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.

Dz.U.2016.1352 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Konkursy na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji.

Dz.U.2016.1349 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Dz.U.2016.1342 | ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Dz.U.2016.1344 | ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo atomowe.

Dz.U.2016.1343 | ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Wzory dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Dz.U.2016.1339 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminu przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej.

Dz.U.2016.1337 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Dz.U.2016.1335 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dz.U.2016.1333 | ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dz.U.2016.1331 | ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach.

Dz.U.2016.1330 | ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta gminy Dygowo w województwie zachodniopomorskim.

Dz.U.2016.1329 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Wykaz chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.U.2016.1328 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Oddawanie zajętych ruchomości do depozytu sądowego albo na przechowanie właściwym instytucjom.

Dz.U.2016.1326 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Dz.U.2016.1325 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Przekazywanie danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym.

Dz.U.2016.1320 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie.

Dz.U.2016.1316 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną.

Dz.U.2016.1314 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa.

Dz.U.2016.1313 t.j. | ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2016.1311 | ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Świadectwo potwierdzające niepreferencyjne pochodzenie towaru.

Dz.U.2016.1307 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Dz.U.2016.1302 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Dane zamieszczane we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączane dokumenty.

Dz.U.2016.1299 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego.

Dz.U.2016.1298 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Wzór kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy.

Dz.U.2016.1297 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Urzędowe sprawdzenie.

Dz.U.2016.1296 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Dz.U.2016.1295 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Przeniesienie praw i obowiązków osoby korzystającej z procedury końcowego przeznaczenia.

Dz.U.2016.1294 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zgłoszenia celne w obrocie pocztowym.

Dz.U.2016.1293 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Odraczanie terminu płatności należności celnych.

Dz.U.2016.1291 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący