Law Journal

Podejmowanie i odbywanie przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.

Dz.U.2016.1501 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 października 2006 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Świadczenia socjalne funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin.

Dz.U.2016.1500 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego.

Dz.U.2016.1499 | rozporządzenie z dnia 15 września 2016 r. | Akt jednorazowy

Krajowy Program Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Dz.U.2016.1497 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 lipca 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wymiary i okresy ochronne organizmów morskich oraz szczegółowe warunki wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

Dz.U.2016.1494 | rozporządzenie z dnia 16 września 2016 r. | Akt utracił moc

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020.

Dz.U.2016.1492 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych.

Dz.U.2016.1488 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych.

Dz.U.2016.1487 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Dz.U.2016.1486 | rozporządzenie z dnia 2 września 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dz.U.2016.1476 | rozporządzenie z dnia 13 września 2016 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń zarządzającego ASI.

Dz.U.2016.1475 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Reorganizacja Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Dz.U.2016.1469 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Reorganizacja Instytutu Techniki Górniczej KOMAG.

Dz.U.2016.1468 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Wzór rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich.

Dz.U.2016.1467 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Reorganizacja Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego.

Dz.U.2016.1465 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Reorganizacja Instytutu Energetyki.

Dz.U.2016.1464 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Nagrody ministra dla nauczycieli akademickich.

Dz.U.2016.1462 | rozporządzenie z dnia 6 września 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.U.2016.1460 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Reorganizacja Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej.

Dz.U.2016.1459 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Reorganizacja Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej.

Dz.U.2016.1458 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.

Dz.U.2016.1456 | rozporządzenie z dnia 9 września 2016 r. | Akt utracił moc

Reorganizacja Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego.

Dz.U.2016.1452 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Reorganizacja "Poltegor-Instytut" Instytutu Górnictwa Odkrywkowego.

Dz.U.2016.1451 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2016.1450 | rozporządzenie z dnia 5 września 2016 r. | Akt jednorazowy

Reorganizacja Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Dz.U.2016.1448 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Reorganizacja Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ".

Dz.U.2016.1447 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Reorganizacja Instytutu Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty.

Dz.U.2016.1446 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Reorganizacja Głównego Instytutu Górnictwa.

Dz.U.2016.1445 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Wzór oraz tryb wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Dz.U.2016.1438 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Udzielanie przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym.

Dz.U.2016.1436 t.j. | ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. | Akt obowiązujący

Standardy kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna.

Dz.U.2016.1434 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorcowych efektów kształcenia.

Dz.U.2016.1433 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2016 r. | Akt jednorazowy

Sposób przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym.

Dz.U.2016.1431 | rozporządzenie z dnia 7 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2016.1427 | obwieszczenie z dnia 31 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017.

Dz.U.2016.1426 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 2016 r. | Akt utracił moc

Sposób uiszczania i wysokość opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo sąd.

Dz.U.2016.1420 | rozporządzenie z dnia 7 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Identyfikacja banku w systemie teleinformatycznym obsługującym zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego.

Dz.U.2016.1419 | rozporządzenie z dnia 7 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Metoda zapobiegania odrze.

Dz.U.2016.1418 | rozporządzenie z dnia 6 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Formaty, w jakich odpisy pism, dokumentów i pełnomocnictw mogą być poświadczane elektronicznie.

Dz.U.2016.1415 | rozporządzenie z dnia 5 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.

Dz.U.2016.1413 | rozporządzenie z dnia 5 września 2016 r. | Akt jednorazowy

Ramowe plany nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dz.U.2016.1408 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Inspekcja jachtów morskich, instrukcja bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzór karty bezpieczeństwa jachtu morskiego.

Dz.U.2016.1407 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową.

Dz.U.2016.1404 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta gminy Sztutowo w województwie pomorskim.

Dz.U.2016.1403 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Kryteria oceny wystąpienia szkody w środowisku.

Dz.U.2016.1399 | rozporządzenie z dnia 1 września 2016 r. | Akt utracił moc

Rejestr szkód w środowisku.

Dz.U.2016.1398 | rozporządzenie z dnia 1 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Dz.U.2016.1397 | rozporządzenie z dnia 1 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Działania naprawcze.

Dz.U.2016.1396 | rozporządzenie z dnia 1 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Sposób prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Dz.U.2016.1395 | rozporządzenie z dnia 1 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Wykaz nowych substancji psychoaktywnych.

Dz.U.2016.1393 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.

Dz.U.2016.1391 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2014 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc