Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Dz.U.2015.1261 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Dz.U.2015.1262 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2015.1301 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Dane niezbędne do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dz.U.2021.458 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Dz.U.2015.1421 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Dz.U.2015.1175 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2015.1204 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych.

Dz.U.2015.1353 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Normy dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2015.1342 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.

Dz.U.2015.1136 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Dz.U.2015.1183 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2015.1218 | obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Dz.U.2015.1145 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych.

Dz.U.2015.1210 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Wymagania wobec szkół i placówek.

Dz.U.2015.1214 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie egzaminów eksternistycznych.

Dz.U.2015.1149 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2015.1395 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Kształtowanie ustroju rolnego.

Dz.U.2015.1433 | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i zarządzanie kryzysowe w systemie finansowym.

Dz.U.2021.140 t.j. | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna.

Dz.U.2021.945 t.j. | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Określenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2015.1219 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów.

Dz.U.2018.708 t.j. | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Praca na morzu.

Dz.U.2020.1353 t.j. | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych.

Dz.U.2015.1177 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Rozpatrywanie reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzecznik Finansowy.

Dz.U.2019.2279 t.j. | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustaw o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1567 | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.

Dz.U.2015.1505 | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.U.2015.1293 | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach.

Dz.U.2015.1339 | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o kierujących pojazdami.

Dz.U.2015.1327 | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1357 | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1634 | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o pomocy społecznej.

Dz.U.2015.1310 | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1635 | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1197 | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2015.1506 | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo lotnicze.

Dz.U.2015.1586 | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.2015.1326 | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Noszenie orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką.

Dz.U.2015.1399 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Określenie choroby zakaźnej zwierząt, przeciwko której nie wykonuje się szczepień.

Dz.U.2015.1289 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części.

Dz.U.2015.1636 | obwieszczenie z dnia 4 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania.

Dz.U.2015.1332 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2015.1319 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2015.1285 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana postanowienia o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.

Dz.U.2015.1134 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Limity przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.

Dz.U.2015.1119 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Wojewódzkie rady konsultacyjne do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych.

Dz.U.2015.1156 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2015 r. | Akt utracił moc