Law Journal

Tryb składania i rozpatrywania wniosków oraz zawierania umów o świadczenie specjalistycznych usług wojskowych.

Dz.U.2015.1428 | rozporządzenie z dnia 7 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Wyniki głosowania i wynik referendum przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r.

Dz.U.2015.1375 | obwieszczenie z dnia 7 września 2015 r. | Akt indywidualny

Zawieranie kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Dz.U.2015.1518 | rozporządzenie z dnia 7 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Audyt wewnętrzny oraz informacje o pracy i wynikach tego audytu.

Dz.U.2018.506 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 września 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)

Dz.U.2015.1676 | rozporządzenie z dnia 4 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin.

Dz.U.2015.1460 | rozporządzenie z dnia 4 września 2015 r. | Akt utracił moc

Sposób, tryb i terminy przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców.

Dz.U.2015.1369 | rozporządzenie z dnia 3 września 2015 r. | Akt utracił moc

Udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Dz.U.2018.1620 t.j. | rozporządzenie z dnia 3 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Wyrażenie zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2015.

Dz.U.2015.1351 | rozporządzenie z dnia 3 września 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Dz.U.2015.1347 | rozporządzenie z dnia 2 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.

Dz.U.2015.1413 | rozporządzenie z dnia 2 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2015.1380 | rozporządzenie z dnia 2 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie.

Dz.U.2015.1435 | rozporządzenie z dnia 1 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej.

Dz.U.2015.1426 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie osobowości prawnej Muzeum Archidiecezjalnemu w Szczecinie.

Dz.U.2015.1394 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Udzielanie pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Dz.U.2018.1594 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Udzielanie pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Dz.U.2021.865 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zgłoszeń INTRASTAT.

Dz.U.2015.1409 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Nadzór pedagogiczny.

Dz.U.2015.1270 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Pozbawianie cech użytkowych broni innej niż broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Dz.U.2015.1468 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Polska Cerekiew w województwie opolskim.

Dz.U.2015.1245 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Służba poszukiwania i ratownictwa lotniczego.

Dz.U.2015.1547 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Ukraina-Polska. Umowa o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Warszawa.2015.08.27.

Dz.U.2017.81 | umowa międzynarodowa z dnia 27 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Wnoszenie i rozliczanie opłat elektronicznych.

Dz.U.2015.1406 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Dz.U.2015.1373 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie składu wolnocłowego na terenie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdynia.

Dz.U.2015.1430 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Wysokość kar pieniężnych za poważne naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.

Dz.U.2015.1455 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Dz.U.2015.1271 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Ocena kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie.

Dz.U.2016.1889 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Reorganizacja Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie.

Dz.U.2015.1376 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych.

Dz.U.2015.1288 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

New Szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.

Dz.U.2021.1016 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie licencji maszynisty.

Dz.U.2015.1432 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

Dz.U.2015.1404 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa maszynisty.

Dz.U.2015.1410 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzanie kontroli przez wojewodę oraz wzór legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli.

Dz.U.2015.1477 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Warunki i tryb przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dz.U.2015.1344 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Dz.U.2015.1251 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Wzór kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy.

Dz.U.2015.1303 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie powołania Komisji Heraldycznej.

Dz.U.2015.1384 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną.

Dz.U.2015.1231 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Krajowy rejestr utraconych dóbr kultury.

Dz.U.2015.1275 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.U.2018.1129 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący