Law Journal

Przedterminowe wybory wójta gminy Tomice w województwie małopolskim.

Dz.U.2015.1441 | rozporządzenie z dnia 18 września 2015 r. | Akt utracił moc

Wysokość kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim.

Dz.U.2015.1661 | rozporządzenie z dnia 18 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom.

Dz.U.2015.1463 | rozporządzenie z dnia 16 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Umundurowanie funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2015.1490 | rozporządzenie z dnia 15 września 2015 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa.

Dz.U.2015.1524 | rozporządzenie z dnia 15 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.

Dz.U.2015.1512 | rozporządzenie z dnia 15 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna.

Dz.U.2020.895 t.j. | ustawa z dnia 11 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Osoby starsze.

Dz.U.2015.1705 | ustawa z dnia 11 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Sposób wykonywania kontroli przesyłek pocztowych.

Dz.U.2015.1465 | rozporządzenie z dnia 11 września 2015 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych.

Dz.U.2015.1824 | ustawa z dnia 11 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.

Dz.U.2015.1385 | rozporządzenie z dnia 11 września 2015 r. | Akt utracił moc

Wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego.

Dz.U.2015.1411 | rozporządzenie z dnia 11 września 2015 r. | Akt utracił moc

Zdrowie publiczne.

Dz.U.2021.183 t.j. | ustawa z dnia 11 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

Dz.U.2015.1497 | rozporządzenie z dnia 11 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1707 | ustawa z dnia 11 września 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej.

Dz.U.2015.1884 | ustawa z dnia 11 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych.

Dz.U.2015.1639 | ustawa z dnia 11 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

Dz.U.2015.1629 | ustawa z dnia 11 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dz.U.2015.1692 | ustawa z dnia 11 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1753 | ustawa z dnia 11 września 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dz.U.2015.1793 | ustawa z dnia 11 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1918 | ustawa z dnia 11 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1640 | ustawa z dnia 11 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o żegludze śródlądowej.

Dz.U.2015.1690 | ustawa z dnia 11 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1618 | ustawa z dnia 11 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U.2015.1781 | ustawa z dnia 11 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo własności przemysłowej.

Dz.U.2015.1615 | ustawa z dnia 11 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Dz.U.2020.1893 t.j. | ustawa z dnia 11 września 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Cypr-Polska. Umowa o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Nikozja.2015.09.10.

Dz.U.2017.275 | umowa międzynarodowa z dnia 10 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej.

Dz.U.2015.1540 | rozporządzenie z dnia 10 września 2015 r. | Akt indywidualny

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora.

Dz.U.2015.1436 | rozporządzenie z dnia 10 września 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

Dz.U.2015.1595 | ustawa z dnia 10 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

Dz.U.2015.1573 | ustawa z dnia 10 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Dz.U.2015.1561 | ustawa z dnia 10 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1582 | ustawa z dnia 10 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1649 | ustawa z dnia 10 września 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Dz.U.2015.1593 | ustawa z dnia 10 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Częściowe zaniechanie poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Dz.U.2015.1360 | rozporządzenie z dnia 9 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Konkurs na uzyskanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.

Dz.U.2015.1521 | rozporządzenie z dnia 9 września 2015 r. | Akt utracił moc

Pozbawienie dróg kategorii dróg krajowych.

Dz.U.2015.1489 | rozporządzenie z dnia 9 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki.

Dz.U.2015.1381 | rozporządzenie z dnia 9 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Zaliczenie dróg do kategorii dróg krajowych.

Dz.U.2015.1488 | rozporządzenie z dnia 9 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Dz.U.2015.1603 | rozporządzenie z dnia 9 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2020.320 t.j. | rozporządzenie z dnia 8 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2015.1442 | obwieszczenie z dnia 8 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Wydawanie certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące.

Dz.U.2015.1439 | rozporządzenie z dnia 8 września 2015 r. | Akt utracił moc

Tryb składania i rozpatrywania wniosków oraz zawierania umów o świadczenie specjalistycznych usług wojskowych.

Dz.U.2015.1428 | rozporządzenie z dnia 7 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Wyniki głosowania i wynik referendum przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r.

Dz.U.2015.1375 | obwieszczenie z dnia 7 września 2015 r. | Akt indywidualny

Zawieranie kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Dz.U.2015.1518 | rozporządzenie z dnia 7 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Audyt wewnętrzny oraz informacje o pracy i wynikach tego audytu.

Dz.U.2018.506 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 września 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)

Dz.U.2015.1676 | rozporządzenie z dnia 4 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin.

Dz.U.2015.1460 | rozporządzenie z dnia 4 września 2015 r. | Akt utracił moc

Sposób, tryb i terminy przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców.

Dz.U.2015.1369 | rozporządzenie z dnia 3 września 2015 r. | Akt utracił moc

Udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Dz.U.2018.1620 t.j. | rozporządzenie z dnia 3 września 2015 r. | Akt obowiązujący