Law Journal

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dz.U.2020.2191 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego.

Dz.U.2020.2259 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych.

Dz.U.2020.2291 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Określenie liczby osób, które w 2021 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej.

Dz.U.2020.2267 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Uznawanie miejsc produkcji za wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus.

Dz.U.2020.2287 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zakazy w ruchu lotniczym.

Dz.U.2020.2189 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym.

Dz.U.2020.2249 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Wzór sprawozdania o marnowanej żywności oraz wzór zbiorczego sprawozdania o marnowanej żywności.

Dz.U.2020.2246 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Dane zawarte w upomnieniu.

Dz.U.2020.2194 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Informacje dotyczące ruchów masowych ziemi.

Dz.U.2020.2270 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

Dz.U.2020.2169 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2020.2192 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

Dz.U.2020.2341 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Składka członkowska płacona na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Dz.U.2020.2223 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Dz.U.2020.2310 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Dz.U.2021.17 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Określenie choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania.

Dz.U.2020.2158 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzanie sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2020.2331 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 9/17.

Dz.U.2020.2186 | wyrok z dnia 2 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej.

Dz.U.2020.2229 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Dz.U.2020.2160 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta gminy Lubań w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2020.2148 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Rodzaj i zakres danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2020.2151 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2020.2137 | obwieszczenie z dnia 1 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dz.U.2020.2132 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2020 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 6/19.

Dz.U.2020.2184 | wyrok z dnia 1 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Wzory dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Dz.U.2021.26 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Dz.U.2020.2146 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych na rok 2020.

Dz.U.2020.2128 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2020 r. | Akt utracił moc

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych na rok 2020.

Dz.U.2020.2129 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2020 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania nadwyżki środków finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dz.U.2020.2172 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych.

Dz.U.2020.2303 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego.

Dz.U.2020.2300 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.2122 | ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2021 r.

Dz.U.2020.2120 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta gminy Boleszkowice w województwie zachodniopomorskim.

Dz.U.2020.2126 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Cieślaka.

Dz.U.2020.2116 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Wójcika.

Dz.U.2020.2121 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie.

Dz.U.2020.2266 | ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Dz.U.2020.2265 | ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Dz.U.2020.2374 | ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów.

Dz.U.2020.2398 | ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.2419 | ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Dz.U.2020.2391 | ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy