Law Journal

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2017.726 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Przydziały mobilizacyjne i pracownicze przydziały mobilizacyjne.

Dz.U.2017.725 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.724 | ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

Dz.U.2017.723 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zarządzenie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Dz.U.2017.722 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wzór kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy.

Dz.U.2017.721 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Wymagania w zakresie weryfikacji informacji przekazanych przez prowadzącego instalację.

Dz.U.2017.720 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Dz.U.2017.719 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Organizacja oraz działanie Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

Dz.U.2017.717 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Izby zatrzymań.

Dz.U.2017.716 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Kolejność przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r.

Dz.U.2017.713 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.

Dz.U.2017.711 t.j. | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 1996 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz.

Dz.U.2017.707 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Ramowe plany nauczania dla publicznych szkół.

Dz.U.2017.703 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Zasady usytuowania na terenie gmin salonów gier na automatach.

Dz.U.2017.701 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Dz.U.2017.699 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o rzecznikach patentowych.

Dz.U.2017.694 | ustawa z dnia 9 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za pomnik historii "Klępsk - kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny".

Dz.U.2017.688 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Informacja i dokumenty dotyczące założycieli i zarządu banku przekazywane Komisji Nadzoru Finansowego.

Dz.U.2017.677 | rozporządzenie z dnia 10 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Uznanie za pomnik historii "Ozimek - żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew".

Dz.U.2017.675 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Wąchock - zespół opactwa cystersów".

Dz.U.2017.674 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Dz.U.2017.670 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za pomnik historii "Tyniec - zespół opactwa benedyktynów".

Dz.U.2017.667 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 13/14.

Dz.U.2017.666 | wyrok z dnia 22 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za pomnik historii "Rydzyna - założenie rezydencjonalno-urbanistyczne".

Dz.U.2017.662 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana ustawy o finansach publicznych.

Dz.U.2017.659 | ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 121/15.

Dz.U.2017.658 | wyrok z dnia 22 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za pomnik historii "Gliwice - radiostacja".

Dz.U.2017.654 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Specjalny obszar ochrony siedlisk Kalina-Lisiniec (PLH120007).

Dz.U.2017.652 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowa organizacja publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Dz.U.2017.649 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji.

Dz.U.2017.647 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin.

Dz.U.2017.640 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Specjalny obszar ochrony siedlisk Żurawce (PLH060029).

Dz.U.2017.639 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Kryteria i sposób przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach.

Dz.U.2017.638 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Sieniochy (PLH060025).

Dz.U.2017.636 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Dz.U.2017.628 | ustawa z dnia 9 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej.

Dz.U.2017.627 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Dz.U.2017.624 | ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego.

Dz.U.2017.622 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat.

Dz.U.2017.620 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.

Dz.U.2017.616 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2017 r. | Akt jednorazowy

Nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U.2017.613 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2002 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Popówka (PLH060016).

Dz.U.2017.609 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Wygon Grabowiecki (PLH060027).

Dz.U.2017.608 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Hubale (PLH060008).

Dz.U.2017.607 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący