Law Journal

Wskazanie grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Dz.U.2017.944 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjno-porządkowy ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów.

Dz.U.2017.940 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o podatku akcyzowym.

Dz.U.2017.937 | ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej.

Dz.U.2017.936 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.935 | ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Interoperacyjność systemu kolei.

Dz.U.2017.934 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

Dz.U.2017.933 | ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Horodyszcze (PLH060101).

Dz.U.2017.930 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Lista Skarbów Dziedzictwa.

Dz.U.2017.928 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych.

Dz.U.2017.925 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.

Dz.U.2017.924 | ustawa z dnia 23 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Dz.U.2017.923 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

Dz.U.2017.920 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Specjalny obszar ochrony siedlisk Świeciechów (PLH060082).

Dz.U.2017.918 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Wzory pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli.

Dz.U.2017.916 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Specjalny obszar ochrony siedlisk Wrzosowisko w Orzechowie (PLH060098).

Dz.U.2017.915 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory burmistrza Glinojecka w województwie mazowieckim.

Dz.U.2017.913 | rozporządzenie z dnia 9 maja 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych.

Dz.U.2017.908 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Sposób oznakowania jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej.

Dz.U.2017.903 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Minimalny poziom dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy.

Dz.U.2017.902 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie rozporządzenia w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warmińskiej".

Dz.U.2017.899 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Dz.U.2017.898 | ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Uposażenie zasadnicze oraz dodatki do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2017.897 t.j. | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2008 r. | Akt obowiązujący

Ubiór mundurowy członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2017.895 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zakres prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposób prowadzenia akt osobowych pracownika.

Dz.U.2017.894 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

System tachografów cyfrowych.

Dz.U.2017.891 t.j. | ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 34/15.

Dz.U.2017.887 | wyrok z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Rodzaje przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakres tej kontroli.

Dz.U.2017.885 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Dz.U.2017.884 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Rejestr wierzytelności wymienionych w umowie o subpartycypację.

Dz.U.2017.883 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Odbieranie przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014.

Dz.U.2017.879 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej.

Dz.U.2017.877 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 maja 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzór świadectwa uzyskania pozwolenia na wykonywanie działalności przywozowej.

Dz.U.2017.872 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Dodatek orzeczniczy na stanowisku radcy skarbowego.

Dz.U.2017.863 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Podstawa programowa kształcenia w zawodach.

Dz.U.2017.860 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.858 | ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Świadectwa, dyplomy państwowe i inne druki szkolne szkół i placówek artystycznych.

Dz.U.2017.857 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

Dz.U.2017.854 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Wzory deklaracji podatkowej dla podatku od gier.

Dz.U.2017.853 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 3/16.

Dz.U.2017.851 | wyrok z dnia 20 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 10/15.

Dz.U.2017.850 | wyrok z dnia 20 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Ramowe programy dodatkowe szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej.

Dz.U.2017.849 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zapotrzebowanie na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych.

Dz.U.2017.848 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wyznaczenie urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej.

Dz.U.2017.845 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dz.U.2017.844 | ustawa z dnia 23 marca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2017.841 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Formy współdziałania straży ochrony kolei z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Dz.U.2017.838 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.836 | ustawa z dnia 23 marca 2017 r. | Akt obowiązujący