Law Journal

Opłata ewidencyjna stanowiąca przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

Dz.U.2016.1377 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych.

Dz.U.2016.1487 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń zarządzającego ASI.

Dz.U.2016.1475 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych.

Dz.U.2016.1383 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Sztutowo w województwie pomorskim.

Dz.U.2016.1403 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.U.2016.1460 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Wzór formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych.

Dz.U.2016.1378 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wzór wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka.

Dz.U.2016.1382 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.

Dz.U.2016.1352 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za usunięcie drzew i krzewów.

Dz.U.2016.1354 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Rodzinny wywiad środowiskowy.

Dz.U.2017.1788 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Krajowy Rejestr Nowotworów.

Dz.U.2016.1362 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminu przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej.

Dz.U.2016.1337 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Standardy kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna.

Dz.U.2016.1434 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Wykaz nowych substancji psychoaktywnych.

Dz.U.2016.1393 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Wzór deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej.

Dz.U.2016.1365 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Dz.U.2016.1380 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.

Dz.U.2016.1360 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju.

Dz.U.2016.1359 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta gminy Dygowo w województwie zachodniopomorskim.

Dz.U.2016.1329 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru bankowego.

Dz.U.2016.1371 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Wykaz chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.U.2016.1328 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Sposób ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów.

Dz.U.2016.1373 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2016.1376 | obwieszczenie z dnia 22 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Wzory dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Dz.U.2016.1339 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Dz.U.2016.1335 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Świadectwo potwierdzające niepreferencyjne pochodzenie towaru.

Dz.U.2016.1307 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Urzędowe sprawdzenie.

Dz.U.2016.1296 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Dz.U.2016.1295 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego.

Dz.U.2016.1298 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Dane zamieszczane we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączane dokumenty.

Dz.U.2016.1299 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Konkursy na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji.

Dz.U.2016.1349 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Odraczanie terminu płatności należności celnych.

Dz.U.2016.1291 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Przeniesienie praw i obowiązków osoby korzystającej z procedury końcowego przeznaczenia.

Dz.U.2016.1294 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wyróżnienia i nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia sportowe.

Dz.U.2017.1899 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2016 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wzór kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy.

Dz.U.2016.1297 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zgłoszenia celne w obrocie pocztowym.

Dz.U.2016.1293 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Oddawanie zajętych ruchomości do depozytu sądowego albo na przechowanie właściwym instytucjom.

Dz.U.2016.1326 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług.

Dz.U.2016.1277 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Finansowe wsparcie na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych.

Dz.U.2016.1272 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Inspekcja jachtów morskich, instrukcja bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzór karty bezpieczeństwa jachtu morskiego.

Dz.U.2016.1407 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Rejestr wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie.

Dz.U.2016.1374 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Przekazywanie danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym.

Dz.U.2016.1320 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 39/16.

Dz.U.2018.1078 | wyrok z dnia 11 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Środki na realizację wspólnej polityki rolnej.

Dz.U.2016.1226 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy.

Dz.U.2016.1366 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący