Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.32.187

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1920 r.

USTAWA
z dnia 26 marca 1920 r.
o "Komitecie Floty Narodowej".

Art.  1.

W celu skoordynowania działalności poszczególnych instytucji, grup społecznych oraz osób, dążących do utworzenia Polskiej Floty Morskiej, ustanawia się Komitet Floty Narodowej.

Art.  2.

Zadania Komitetu Floty Narodowej stanowią:

1) utworzenie ze składanych dobrowolnie ofiar funduszu narodowego na cele morskie,
2) zarząd oraz dysponowanie powyższym funduszem z uwzględnieniem woli ofiarodawców.
Art.  3.

W skład Komitetu Floty Narodowej wchodzą z urzędu:

a) Marszałek Sejmu - jako prezes
b) Prezydent Rady Ministrów j. }
c) Prezes Sejmowej Komisji Morskiej } jako wiceprezesi,
d) Prezes Sejmowej Komisji Wojskowej )
e) Prezes Sejmowej Komisji Przemysłowo-Handlowej )
f) Minister Spraw Wojskowych )
g) Minister Przemysłu i Handlu } jako członkowie.
h) Minister Spraw Wewnętrznych )
i) Minister Skarbu )
j) Prezes Najwyższej Izby Kontroli Państwa )
k) Szef Departamentu Spraw Morskich )
Art.  4.

Komitetowi w składzie wyszczególnionym w art. 3 przysługuje prawo kooptacji na członków Komitetu nieograniczonej liczby osób, zasłużonych na polu pracy społecznej.

Art.  5.

Posiedzenia Komitetu są wyznaczane przez prezesa lub jego zastępcę.

Uchwały zapadłe na posiedzeniach są ważne niezależnie od liczby uczestników.

Art.  6.

Sprawozdania kasowe Komitet podaje do wiadomości publicznej przynajmniej dwa razy do roku.

Art.  7.

Wykonanie uchwał Komitetu należy do Komisji Wykonawczej, którą Komitet wyłania ze swego składu.

Art.  8.

Za udział w pracach Komitetu oraz Komisji Wykonawczej osoby, należące do ich składu, nie pobierają wynagrodzenia.

Art.  9.

Pod kierownictwem Komisji Wykonawczej jest czynne biuro Komitetu. Szef biura, w charakterze referenta spraw bieżących, bierze udział w posiedzeniach Komitetu z głosem doradczym. Wszelkie koszty utrzymania biura ponosi Skarb Rzeczypospolitej.

Przepisy przejściowe.

Art.  10.

Wszelkie sumy, ofiarowane na cele morskie przed wydaniem ustawy niniejszej do dyspozycji władz państwowych, zostaną przekazane Komitetowi Floty Narodowej.

Art.  11.

Skład biura Komitetu aż do czasu ustawowego podziału kompetencji Ministerstw zostanie tymczasowo ustalony w etacie Komisji Sejmowej.

Art.  12.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia, a jej wykonanie poleca się Prezydentowi Ministrów.