Rozdział 5 - Likwidacja "Funduszu Kwaterunku Wojskowego". - "Fundusz Kwaterunku Wojskowego".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.56.496

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1927 r.

V.

Likwidacja "Funduszu Kwaterunku Wojskowego".

§  24.
Likwidacja "Funduszu Kwaterunku Wojskowego" jako osoby prawnej następuje na podstawie uchwały Rady Ministrów przyczem cały majątek "Funduszu Kwaterunku Wojskowego" przechodzi na własność Skarbu Państwa.

Szczegółowe przepisy, dotyczące likwidacji, wyda Minister Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

§  25.
Zarząd "Funduszu Kwaterunku Wojskowego" zawiadamia Ministerstwo Spraw Wojskowych na miesiąc naprzód o terminie, w którym oddaje nowozbudowany lub przebudowany budynek do dyspozycji Ministerstwa Spraw Wojskowych celem wykorzystania go na cele kwaterunkowe.
§  26.
Przydział kwater w budynkach "Funduszy Kwaterunku Wojskowego" należy do Ministra Spraw Wojskowych względnie organów, przez Ministra Spraw Wojskowych do tego upoważnionych.
§  27.
Przy przydzielaniu kwater w budynkach "Funduszu Kwaterunku Wojskowego" stosowane być mają takie same normy rozmiaru i opłat, jakie określi rozporządzenie Rady Ministrów do art. 10 ustawy z dnia 15-go lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju.

Opłaty za kwatery staje, dostarczone w budynkach "Funduszu Kwaterunku Wojskowego", podwyższone zostaną na czas wyłączenia tych budynków z pod działania ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o podatku od lokali (Dz. U. R. P. Na 94, poz. 550) w stosunku do opłat, pobieranych za takież kwatery w budynkach wojskowych przez władze wojskowe dzierżawionych albo administrowanych, o trzy złote miesięcznie od każdego pokoju mieszkalnego.