Rozdział 3 - Władze "Funduszu Kwaterunku Wojskowego". - "Fundusz Kwaterunku Wojskowego".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.56.496

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1927 r.

III.

Władze "Funduszu Kwaterunku Wojskowego".

§  5.
Władzami Funduszu Kwaterunku Wojskowego są:
a)
Zarząd,
b)
Dyrekcja,
c)
Komisja Rewizyjna,
§  6.
W skład Zarządu wchodzą:
a)
Minister Spraw Wojskowych, względnie wyznaczony przez niego zastępca, jako przewodniczący;
b)
dwóch delegatów Ministerstwa Spraw Wojskowych, wyznaczonych przez Ministra Spraw Wojskowych;
c)
jeden delegat Ministerstwa Skarbu, wyznaczony przez Ministra Skarbu;
d)
jeden delegat Ministerstwa Robót Publicznych, wyznaczony przez Ministra Robót Publicznych;
e)
jeden delegat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wyznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych;
f)
jeden członek, wybrany przez Sejm z poza składu Sejmu;
g)
jeden członek, wybrany przez Senat 2 poza składu Senatu;
h)
jeden delegat samorządu, wybrany przez Radę Miejską miasta Warszawy.

Minister Spraw Wojskowych wyznacza z pośród delegatów Ministerstwa Spraw Wojskowych zastępcę przewodniczącego.

Minister Skarbu, wyznaczając delegata wyznacza zarazem zastępcę, tegoż, który wchodzi w Kizie pełnienia zastępstwa w funkcje delegata Ministra Skarbu.

§  7.
Członkowie Zarządu nie mogą uczestniczyć w przedsiębiorstwach, przedstawiających interesy sprzeczne z interesami tego Funduszu
§  8.
Czas trwania mandatów członków Zarządu określony zostaje na lat: trzy. Bieg pierwszego okresu urzędowania rozpoczyna się z dniem powołania pierwszego Zarządu i trwa do końca roku 1929.

Wyznaczenie nowego składu Zarządu na następny okres trzyletni powinno być przeprowadzone przed upływem bieżącego trzechlecia.

Wcześniejsze zgaśniecie mandatu następuje:

a)
w razie śmierci członka Zarządu;
b)
w razie rozwiązania stosunku służbowego między delegatem władzy centralnej a Państwem;
c)
na zasadzie zarządzenia władzy delegującej;
d)
w razie złożenia mandatu przez, członków Zarządu, wybranych przez Sejm i Senat, lub przez delegata Rady Miejskiej miasta Warszawy;
e)
w razie upływu kadencji lub rozwiązania Rady Miejskiej miasta Warszawy;
f)
w razie niemożności pełnienia czynności ze strony delegata przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

W wypadkach, wymienionych w punkcie e) niniejszego paragrafu, delegat Rady Miejskiej miasta Warszawy pełni obowiązki członka Zarządu aż do czasu dokonania przez. Radę Miejską ponownego wyboru swojego delegata.

§  9.
Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Robót Publicznych i Spraw Wewnętrznych przysługuje każdego czasu prawo rozwiązania Zarządu i spowodowania powołania nowego Zarządu
§  10.
Do zadań i obowiązków Zarządu należy:
a)
uchwalenie regulaminów Zarządu i Dyrekcji;
b)
reprezentowanie "Funduszu Kwaterunku Wojskowego";
c)
administrowanie wszelkiemi dochodami i majątkiem "Funduszu Kwaterunku Wojskowego";
d)
opinjowanie i stawianie wniosków co do konieczności wzniesienia budowli, ich rozmiaru i sposobi! wykonania;
e)
zatwierdzenie planów i kosztorysów budowy i przebudowy;
f)
wykonywanie nadzoru i kontroli wprost lub przez upoważnionych zastępców nad przedsiębiorstwami, którym powierzono budowę lub przebudowę;
g)
przejmowanie gruntów, przekazanych przez Skarb Państwa na rzecz "Funduszu Kwaterunku Wojskowego";
h)
nabywanie od osób prywatnych i związków samorządowych gruntów, potrzebnych do wznoszenia budowli;
i)
przedstawianie Ministrowi Spraw Wojskowych wniosków co do konieczności wywłaszczenia gruntów i przejmowanie wywłaszczonych gruntów;
j)
zaciąganie pożyczek wewnętrznych lub zewnętrznych na zasadach, wyszczególnionych w art. 22 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju oraz przedkładanie Ministrowi Skarbu wniosków w sprawie poręki państwowej za zobowiązania Funduszu z tytułu tych pożyczek;
k)
wykonywanie tych czynności, które Zarządowi zleci Minister Spraw Wojskowych w zakresie ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju;
l)
nadawanie kierunku pracy organom wykonawczym "Funduszu Kwaterunku Wojskowego";
m)
rozpatrywanie i opinjowanie oraz przedstawianie Ministrowi Spraw Wojskowych do zatwierdzenia programów gospodarczych, budżetu i bilansów "Funduszu Kwaterunku Wojskowego";
n)
przedstawianie Ministrowi Spraw Wojskowych do zatwierdzenia wniosków, dotyczących mianowania i wynagrodzenia Dyrektora Głównego, zatwierdzenie etatów i wynagrodzeń pracowników "Funduszu Kwaterunku Wojskowego" oraz mianowanie Dyrektora Technicznego;
o)
rozpatrywanie i załatwianie wniosków, przedstawionych przez członków Zarządu i Dyrektora Głównego.
§  11.
Reprezentowanie "Funduszu Kwaterunku Wojskowego" przez Zarząd wykonywują przewodniczący Zarządu lub jego zastępca oraz delegat Ministerstwa Skarbu i akta, umowy, pełnomocnictwa i zobowiązania, wystawione w imieniu "Funduszu Kwaterunku Wojskowego", podpisują przewodniczący lub jego zastępca oraz delegat Ministerstwa Skarbu.
§  12.
Zarząd "Funduszu Kwaterunku Wojskowego" wykonywa swoje czynności w drodze uchwał, powziętych na posiedzeniach.

Posiedzenia zwyczajne Zarządu zwołuje przewodniczący lub jego zastępca co najmniej sześć razy w ciągu roku operacyjnego. Posiedzenia nadzwyczajne Zarządu zwołuje przewodniczący lub jego zastępca według własnego uznania lub na żądanie co najmniej trzech członków Zarządu albo na żądanie 'Dyrekcji.

Posiedzenia zwyczajne powinny być zwołane pisemnie co najmniej na dziesięć dni przed terminem posiedzenia z podaniem porządku obrad oraz czasu j miejsca posiedzenia.

Posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwołana ustnie, telegraficznie lub telefonicznie bez zachowania dziesięciodniowego czasokresu.

§  13.
Zarząd decyduje we wszystkich sprawach większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Do ważności uchwał konieczną jest obecność przynajmniej pięciu członków Zarządu łącznie z przewodniczącym względnie jego zastępcą.

O sposobie głosowania decyduje przewodniczący.

Z posiedzeń spisuje się protokół, który ma podawać przebieg posiedzenia i treść zapadłych uchwał. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.

Protokóły spisuje się w osobnej księdze protokółów, przechowywanej przez przewodniczącego.

§  14.
Członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenie za swe czynności w formie i w wysokości, określonej przez Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
§  15.
Organem wykonawczym Zarządu; "Funduszu Kwaterunku Wojskowego" jest Dyrekcja.

W skład Dyrekcji wchodzą Dyrektor Główny i Dyrektor Techniczny.

§  16.
Za czynności Dyrekcji odpowiada Dyrektor Główny przed Zarządem "Funduszu Kwaterunku Wojskowego".
§  17.
Dyrekcja pełni swe czynności na zasadzie regulaminu, uchwalonego przez Zarząd i jest odpowiedzialna za prowadzenie spraw "Funduszu Kwaterunku Wojskowego" ze starannością porządnego kupca.

W szczególności do obowiązków Dyrekcji należy:

a)
składanie i przedstawianie Zarządowi planów gospodarczych, budżetów, etatów, kosztorysów i t. p.;
b)
prowadzenie księgowości i kasowości "Funduszu Kwaterunku Wojskowego";
c)
sporządzanie rocznego bilansu według żądań Komisji Rewizyjnej;
d)
wreszcie wogóle sprawowanie wszystkich czynności wykonawczych Zarządu "Funduszu Kwaterunku Wojskowego" oraz wykonywanie uchwał i zarządzeń Zarządu, tudzież przedstawianie Zarządowi perjodycznych sprawozdań z działalności.
§  18.
Dyrektor Główny przyjmuje i zwalnia personel Dyrekcji z wyjątkiem Dyrektora Technicznego w ramach zatwierdzonego etatu.
§  19.
Pracownicy "Funduszu Kwaterunku Wojskowego" nie stają się z tego tytułu funkcjonarjuszami państwowymi.
§  20.
Organem kontrolującym "Funduszu Kwaterunku Wojskowego" jest Komisja Rewizyjna, obowiązana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli rachunkowej i kasowej, badania ksiąg i bilansów, stanu majątkowego "Funduszu Kwaterunku Wojskowego" oraz czynności Zarządu Funduszu i Dyrekcji.

Skład, zakres i sposób urzędowania Komisji Rewizyjnej oraz jej prawa i obowiązki określą szczegółowe przepisy Ministra Spraw Wojskowych, wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Komisja Rewizyjna składa sprawozdania ze swych czynności Ministrowi Spraw Wojskowych.

Wykonywanie kontroli przez Komisję Rewizyjną nie uszczupla w niczem praw ustawowych Najwyższej Izby Kontroli i praw regulaminowych Korpusu Kontrolerów w stosunku do działalności Zarządu "Funduszu Kwaterunku Wojskowego".