Zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej użytkujących monitory ekranowe.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2006.6.53

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 lutego 2014 r.

DECYZJA Nr 141
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 25 lipca 2006 r.
w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej użytkujących monitory ekranowe

W związku z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) oraz § 2 ust. 1 zarządzenia Nr 33 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 października 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Straży Granicznej postanawia się, co następuje:
§  1.
Funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej pełniącym służbę lub zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, zwanym dalej: "funkcjonariuszami i pracownikami", przysługuje jednorazowo zwrot kosztów zakupu okularów ze szkłami korekcyjnymi o tych samych parametrach do wysokości ustalonego limitu, zwany dalej "zwrotem kosztów".
§  2.
Funkcjonariusze i pracownicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów, jeżeli:
1)
użytkują monitor ekranowy co najmniej przez połowę pełnego wymiaru czasu służby lub pracy oraz;
2)
uzyskali w trakcie okresowych badań profilaktycznych pisemne zalecenie lekarza okulisty na stosowanie okularów ze szkłami korekcyjnymi podczas użytkowania monitora ekranowego.
§  3.
1.
Zwrot kosztów następuje na podstawie:
1)
pisemnego potwierdzenia przez właściwego przełożonego funkcjonariusza lub pracownika użytkowania przez niego monitora ekranowego w wymiarze czasu służby lub pracy, o którym mowa w § 2 pkt 1, oraz;
2)
imiennej faktury VAT za zakup okularów ze szkłami korekcyjnymi wystawionej przez zakład optyczny.
2.
W celu uzyskania zwrotu kosztów funkcjonariusz lub pracownik składa pisemny wniosek, do którego dołącza zalecenie, o którym mowa w § 2 pkt 2, oraz fakturę, o której mowa w ust. 1 pkt 2. Wzór tego wniosku określa załącznik do decyzji.
3.
Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokonywane jest na wniosku, o którym mowa w ust. 2.
§  4. 1
Do rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, oraz prowadzenia ewidencji funkcjonariuszy i pracowników, którzy otrzymali zwrot kosztów właściwy jest kierownik służby zdrowia właściwego oddziału, ośrodka szkolenia lub ośrodka Straży Granicznej, a w przypadku funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę lub zatrudnionych w Komendzie Głównej Straży Granicznej - kierownik Służby Zdrowia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie.
§  5.
1.
Rozpatrzenie wniosku o którym mowa w § 3 ust. 2, i zwrot kosztów następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia tego wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
W przypadku złożenia wniosku w ostatnim kwartale roku kalendarzowego, zwrot kosztów następuje w terminie do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.
§  6.
Limit, o którym mowa w § 1, wynosi 22% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów.
§  7.
Traci moc decyzja Nr 47 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 września 2000 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej użytkujących monitory ekranowe zmieniona decyzją Nr 29 z dnia 6 marca 2003 r. i Nr 94 z dnia 14 września 2004 r.
§  8.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK  2

WZÓR

Wniosek

.................................................

miejscowość, data

..............................................................

stopień, imię i nazwisko wnioskodawcy

....................................................................................................................

miejsce wykonywania pracy (pełnienia służby)

przez wnioskodawcę

Kierownik

Służby Zdrowia

..........................................................

Straży Granicznej

Na podstawie § 1 decyzji nr ....... Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia ............... w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej użytkujących monitory ekranowe, proszę o zwrot kosztów zakupu okularów ze szkłami korekcyjnymi, zgodnie z ustalonym limitem.

Do wniosku załączam:

1) zalecenie lekarza okulisty

2) imienną fakturę VAT za zakup okularów

...................................................

podpis wnioskodawcy

Potwierdzam, że wnioskujący użytkuje monitor ekranowy co najmniej przez połowę pełnego wymiaru czasu służby lub pracy.

..............................................................

podpis właściwego przełożonego

Rozpatrzono zgodność formalną wniosku i zakwalifikowano do zwrotu kosztów zakupu okularów ze szkłami korekcyjnymi.

Ujęto w rejestrze wniosków o zwrot kosztów zakupu okularów ze szkłami korekcyjnymi podczas użytkowania monitora ekranowego.

RWD ............ str. .......... poz. .......................

Data złożenia wniosku....................................

..............................................................................

podpis i pieczęć kierownika

Służby Zdrowia

..............................................................................

Straży Granicznej

1 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 24 z dnia 29 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.29) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 lutego 2014 r.
2 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 24 z dnia 29 stycznia 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.29) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 lutego 2014 r.