Zwrot kosztów oraz ustalenia stawki za wykorzystanie pojazdu niebędącego w zarządzie Straży Granicznej używanego w czasie... - OpenLEX

Zwrot kosztów oraz ustalenia stawki za wykorzystanie pojazdu niebędącego w zarządzie Straży Granicznej używanego w czasie podróży służbowej przez pracowników i funkcjonariuszy Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2019.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 5
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 7 stycznia 2019 r.
w sprawie zwrotu kosztów oraz ustalenia stawki za wykorzystanie pojazdu niebędącego w zarządzie Straży Granicznej używanego w czasie podróży służbowej przez pracowników i funkcjonariuszy Komendy Głównej Straży Granicznej

W związku z § 1 ust. 2 i § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. poz. 271, z 2004 r. poz. 2376, z 2007 r. poz. 1462 oraz z 2011 r. poz. 308), § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167) oraz § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania (Dz. U. poz. 1719, z 2009 r. poz. 1717, z 2011 r. poz. 1403 oraz z 2014 r. poz. 42 oraz z 2018 r. poz. 239) ustala się, co następuje:
§  1. 
1. 
Należności z tytułu używania w czasie podróży służbowej samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących w zarządzie Straży Granicznej, zwanych dalej "pojazdami", ustala się w rachunku kosztów podróży służbowej na poleceniu wyjazdu służbowego.
2. 
Stawki kwotowe za jeden kilometr przebiegu pojazdów, stanowią 40 % stawek określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą" i wynoszą:
1)
dla samochodu osobowego:
a)
o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,2086 zł,
b)
o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,3343 zł;
2)
dla motocykla - 0,0921 zł;
3)
dla motoroweru - 0,0553 zł.
3. 
Stawki kwotowe za jeden kilometr przebiegu pojazdem w przypadku przewozu przez jednego pracownika lub funkcjonariusza psa służbowego lub dokumentów służbowych (pakiet ponad bagaż podręczny), stanowią 45 % stawek określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy i wynoszą dla samochodu osobowego:
1)
o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,2346 zł;
2)
o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,3761 zł.
4. 
Stawki kwotowe za jeden kilometr przebiegu pojazdem w przypadku odbywania podróży służbowej przez więcej niż jednego pracownika lub funkcjonariusza, również w przypadku przewozu przez co najmniej jednego z tych pracowników lub funkcjonariuszy psa służbowego lub dokumentów służbowych (pakiet ponad bagaż podręczny), stanowią 50 % stawek określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy i wynoszą dla samochodu osobowego:
1)
o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,2607 zł;
2)
o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,4179 zł.
5. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, zwrot kosztów przejazdu przysługuje wyłącznie posiadaczowi pojazdu.
6. 
Podróż służbową należy odbyć po najkrótszej trasie od stałego miejsca pełnienia służby (pracy) do miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej i z powrotem.
§  2. 
Kierownik komórki organizacyjnej KGSG każdorazowo dokona analizy skutków finansowych decyzji dotyczącej odbywania podróży służbowej, uwzględniającej porównanie kosztów podróży pojazdem prywatnym z cenami biletów komunikacji publicznej na danej trasie i przy określonej liczbie osób podróżujących.
§  3. 
1. 
Należności z tytułu zwrotu kosztów przejazdu w czasie podróży służbowej pojazdów stanowi iloczyn łącznie przejechanych kilometrów i stawki kwotowej, o których mowa w § 1 ust. 2 - 4.
2. 
Pracownik lub funkcjonariusz na poleceniu wyjazdu służbowego umieszcza oświadczenie:

"Oświadczam, że podróż służbową odbyłem/am pojazdem marki ......................... o pojemności skokowej ................... cm3 oraz o numerze rejestracyjnym ..........................., którego jestem posiadaczem. Łącznie przejechałem/am ....................... kilometrów. Podróż odbyłem sam/z ................................ pracownikami/funkcjonariuszami Straży Granicznej. Realizowałem zadania z psem służbowym /przewoziłem dokumenty służbowe w pakiecie ponad bagaż podręczny.".

§  4. 
Traci moc decyzja nr 84 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zwrotu kosztów oraz ustalenia stawki za wykorzystanie pojazdu niebędącego w zarządzie Straży Granicznej używanego w czasie podróży służbowej przez pracowników i funkcjonariuszy Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 23).
§  5. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.