Zwolnienie ze służby kandydackiej funkcjonariuszy przyjętych do służby w 2004 r. - OpenLEX

Zwolnienie ze służby kandydackiej funkcjonariuszy przyjętych do służby w 2004 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2004.11.70

Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 2004 r.

DECYZJA NR 111
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 29 października 2004 r.
w sprawie zwolnienia ze służby kandydackiej funkcjonariuszy przyjętych do służby w 2004 r.

W związku z art. 3 ust. 4 i art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805 i Nr 210, poz. 2135) oraz § 12 i § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby (Dz. U. Nr 80, poz. 412, z 2000 r. Nr 6, poz. 22 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 2) ustala się, co następuje:
§  1.
1.
Funkcjonariuszy przyjętych do służby kandydackiej w dniach:
1)
1 marca 2004 r. zwalnia się z tej służby bez przeniesienia do rezerwy w dniu 25 lutego 2005 r.;
2)
1 czerwca 2004 r. zwalnia się z tej służby bez przeniesienia do rezerwy w dniu 25 maja 2005 r.;
3)
1 września 2004 r. zwalnia się z tej służby bez przeniesienia do rezerwy w dniu 26 sierpnia 2005 r.;
4)
1 grudnia 2004 r. zwalnia się z tej służby bez przeniesienia do rezerwy w dniu 25 listopada 2005 r.
2.
Funkcjonariuszy służby kandydackiej, którzy nie zgłosili się do pełnienia tej służby w dniu oznaczonym w karcie skierowania, a spóźnienie nie zostało usprawiedliwione, zwalnia się z tej służby bez przeniesienia do rezerwy po odbyciu 12 miesięcznego okresu licząc od dnia stawienia się w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.
3.
O ilości zwalnianych funkcjonariuszy powiadamia się telefonicznie Wydział Organizacji i Naboru Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej w następnym dniu po zwolnieniu.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.