Dz.Urz.WUG.2018.219

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 85
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie zniesienia Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw analizy zjawisk gazogeodynamicznych, zaistniałych w latach 2009-2018 w KGHM Polska Miedź S.A.

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Zespół doradczo-opiniodawczy do spraw analizy zjawisk gazogeodynamicznych, zaistniałych w latach 2009-2018 w KGHM Polska Miedź S.A., powołany zarządzeniem nr 40 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw analizy zjawisk gazogeodynamicznych, zaistniałych w latach 2009-2018 w KGHM Polska Miedź S.A. (Dz. Urz. WUG poz. 116).
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 40 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw analizy zjawisk gazogeodynamicznych, zaistniałych w latach 2009-2018 w KGHM Polska Miedź S.A.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.