Dz.Urz.WUG.2019.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zniesienia Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy niektórych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego KWB "Turów"

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Zespół doradczo-opiniodawczy do analizy niektórych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego KWB "Turów", powołany zarządzeniem nr 32 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy niektórych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego KWB "Turów" (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 72).
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 32 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy niektórych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego KWB "Turów".
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.