Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2020.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie zniesienia Zespołu do spraw wsparcia Ministra Skarbu Państwa w procesie notyfikacji pomocy publicznej udzielonej spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 ora z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Zespół do spraw wsparcia Ministra Skarbu Państwa w procesie notyfikacji pomocy publicznej udzielonej spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 30 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wsparcia Ministra Skarbu Państwa w procesie notyfikacji pomocy publicznej udzielonej spółce Przewozy Regionalnej Sp. z o.o. (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 52).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).