Dz.Urz.MS.2018.212

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie zniesienia Zespołu do spraw usprawnienia systemów teleinformatycznych w sądownictwie

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Zespół do spraw usprawnienia systemów teleinformatycznych w sądownictwie.
§  2.  Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości Nr 205/15/DIRS z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw usprawnienia systemów teleinformatycznych w sądownictwie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 194).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.