Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2019.54

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 3 października 2019 r.
w sprawie zniesienia Zespołu do spraw rewizji kompetencji organów administracji geologicznej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Zespół do spraw rewizji kompetencji organów administracji geologicznej, zwany dalej "Zespołem".
§  2. 
1.  Efekty dotychczasowych prac Zespołu w postaci materiałów roboczych wytworzonych lub uzyskanych w toku prac Zespołu, od dnia jego powołania do dnia jego zniesienia, zostaną przekazane przez Zastępcę Przewodniczącego Zespołu Dyrektorowi Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz w Ministerstwie Środowiska, jako materiał stanowiący podstawę do dalszych prac legislacyjnych.
2.  Z chwilą rozwiązania Zespołu zwalnia się członków Zespołu oraz osoby uczestniczące w pracach Zespołu z głosem doradczym z obowiązku zachowania poufności odnośnie jakichkolwiek informacji czy dokumentów im ujawnionych lub przygotowanych przez nich w trakcie prac Zespołu w zakresie koniecznym do realizacji celu określonego w ust. 1.
§  3.  Traci moc zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw rewizji kompetencji organów administracji geologicznej (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 85).
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz.U. poz. 96)