Zniesienie Zespołu do spraw reformy prawa wykroczeń.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.203

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 września 2019 r.
w sprawie zniesienia Zespołu do spraw reformy prawa wykroczeń

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Znosi się Zespół do spraw reformy prawa wykroczeń.
§  2. 
Traci moc zarządzenie Nr 186/18/DL Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw reformy prawa wykroczeń (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 176).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.