Zniesienie Zespołu do spraw polityki spójności po 2020 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MFiPR.2023.34

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 sierpnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 24 sierpnia 2023 r.
w sprawie zniesienia Zespołu do spraw polityki spójności po 2020 r.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Znosi się Zespół do spraw polityki spójności po 2020 r.
§  2. 
Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw polityki spójności po 2020 r. (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 246 oraz Dz. Urz. Min. Fin, Fun. i Pol. Reg. z 2020 r. poz. 40).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).