Zniesienie Zespołu do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego. - OpenLEX

Zniesienie Zespołu do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MIiB.2016.77

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 50
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie zniesienia Zespołu do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Znosi się Zespół do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego.
§  2.
Traci moc zarządzenie nr 3 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 7 i 43).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).