Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MIniR.2018.50

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU
z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie zniesienia Zespołu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Zespół do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego.
§  2.  Traci moc zarządzenie Ministra Gospodarki nr 43 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego (Dz. Urz. Min. Gosp. Nr 3, poz. 49, z 2011 r. Nr 2, poz. 14 oraz z 2012 r. poz. 19).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.