Dziennik resortowy

Dz.Urz.MEN.2012.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 kwietnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie zniesienia Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Zmian Systemowych w Zakresie Finansowania Zadań Edukacyjnych

§  1. Znosi się Zespół do Spraw Opracowania Propozycji Zmian Systemowych w Zakresie Finansowania Zadań Edukacyjnych.
§  2. Traci moc zarządzenie Nr 19 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Zmian Systemowych w Zakresie Finansowania Zadań Edukacyjnych oraz określenia zakresu i trybu pracy tego Zespołu.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.