Zniesienie Zespołu do spraw nowelizacji przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.103

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 kwietnia 2020 r.
w sprawie zniesienia Zespołu do spraw nowelizacji przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Znosi się Zespół do spraw nowelizacji przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych.
§  2. 
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw nowelizacji przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 329 oraz z 2019 r. poz. 43, 182 i 240).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.