Dz.Urz.MŚ.2018.43

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie zniesienia Zespołu do spraw nadzoru nad organizacją Konferencji COP

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 i z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Zespół do spraw nadzoru nad organizacją Konferencji COP24.
§  2.  Traci moc zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw nadzoru nad organizacją Konferencji COP24 (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 25).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).