Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2019.74

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 8 października 2019 r.
w sprawie zniesienia Zespołu do spraw dostosowania niektórych zagadnień dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa podziemnego do przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Zespół do spraw dostosowania niektórych zagadnień dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa podziemnego do przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, powołany zarządzeniem nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie Zespołu do spraw dostosowania niektórych zagadnień dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa podziemnego do przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. Urz. WUG poz. 58).
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie Zespołu do spraw dostosowania niektórych zagadnień dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa podziemnego do przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.