Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiT.2018.54

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie zniesienia Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Zespół do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 47 Ministra Rozwoju z dnia 8 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną (Dz. Urz. Min. Roz. poz. 42 oraz Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2016 r. poz. 19).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej- gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).