Dz.Urz.MS.2019.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie zniesienia Zespołu do opracowania projektu zmian przepisów prawa karnego wykonawczego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Zespół do opracowania projektu zmian przepisów prawa karnego wykonawczego.
§  2.  Traci moc zarządzenie Nr 176/17/DWOiP Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu zmian przepisów prawa karnego wykonawczego (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 169).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.