Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2018.256

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie zniesienia Zakładu Karnego w Oleśnicy

Na podstawie art. 72 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010 i 1387) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Z dniem 30 listopada 2018 r. znosi się Zakład Karny w Oleśnicy, z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Wały Jagiellońskie 1, 56-400 Oleśnica, województwo dolnośląskie, zwany dalej, "Zakładem", podległy dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej we Wrocławiu, zwanemu dalej "Dyrektorem Okręgowym".
2.  Nieruchomość Zakładu zostanie zagospodarowana zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089 i 1496).
§  2. 
1.  1  Mienie ruchome Zakładu z dniem 30 listopada 2018 r. staje się mieniem ruchomym Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 35, 50-211 Wrocław, województwo dolnośląskie, zwanego dalej "Zakładem nr 1", podległego Dyrektorowi Okręgowemu.
2.  Przejęcie mienia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.
§  3. 
1.  Należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu przejmuje z dniem 30 listopada 2018 r. zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62,1000 i 1366) Minister Sprawiedliwości i będą one finansowane z części 37 Sprawiedliwość, dział 755 Wymiar Sprawiedliwości rozdział 75512 Więziennictwo.
2.  2  Dokumentacja finansowo - księgowa oraz dokumentacja dotycząca spraw pracowniczych i funkcjonariuszy, w zakresie niepodlegającym archiwizacji, zostanie przejęta przez dyrektora Zakładu nr 1.
§  4.  Nadzór merytoryczny, finansowy i organizacyjny nad czynnościami, o których mowa w zarządzeniu, sprawuje Dyrektor Okręgowy.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 25 października 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.297) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 października 2018 r.
2 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 25 października 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.297) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 października 2018 r.