Dz.Urz.MS.2018.342

| Akt oczekujący
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie zniesienia Schroniska dla Nieletnich w Warszawie Okęciu

Na podstawie art. 95 § 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969) zrządza się co następuje:
§  1.  Znosi się:

Schronisko dla Nieletnich w Warszawie Okęciu, ul. Pawła Lipowczana 3, województwo mazowieckie, zwykłe dla chłopców, z limitem 40 miejsc, utworzone na podstawie § 1 pkt 16 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc (Dz. Urz. MS, poz. 20 i 29 oraz z 2012 r. poz. 99).

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2019 r.