Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.232

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie zniesienia sądowej służby doręczeniowej w Sądzie Rejonowym w Lęborku

Na podstawie art. 131 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się sądową służbę doręczeniową w Sądzie Rejonowym w Lęborku.
§  2.  Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia sądowej służby doręczeniowej w Sądzie Rejonowym w Lęborku (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 118).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.