Zniesienie Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Sopocie oraz w sprawie utworzenia Rodzinnego Ośrodka... - OpenLEX

Zniesienie Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Sopocie oraz w sprawie utworzenia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Gdańsku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2012.97

Akt utracił moc
Wersja od: 15 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 czerwca 2012 r.
w sprawie zniesienia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Sopocie oraz w sprawie utworzenia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Gdańsku

Na podstawie art. 84 § 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 191, poz. 1134) zarządza się, co następuje:
§  1.
Znosi się Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Sopocie, utworzony na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 1967 r. w sprawie utworzenia przy Schronisku dla Nieletnich w Gdańsku-Oliwie filii w Sopocie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 7, poz. 39) oraz § 1 pkt 6 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie utworzenia rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 1, poz. 6, z 2005 r. Nr 3, poz. 11, z 2007 r. Nr 4, poz. 16, z 2008 r. Nr 5, poz. 77, z 2009 r. Nr 13, poz. 138 oraz z 2010 r. Nr 11, poz. 147).
§  2.
Tworzy się Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Gdańsku.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.