Zniesienie Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Poznaniu oraz utworzenie Rodzinnego Ośrodka... - OpenLEX

Zniesienie Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Poznaniu oraz utworzenie Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego nr 1 i Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego nr 2 w Poznaniu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2009.13.138

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie zniesienia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Poznaniu oraz w sprawie utworzenia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego nr 1 i Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego nr 2 w Poznaniu

Na podstawie art. 84 § 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
Znosi się Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Poznaniu, utworzony na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 1969 r. w sprawie utworzenia przy Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Poznaniu-Starołęce Ośrodka Diagnostyczno-Selekcyjnego oraz § 1 pkt 27 lit. c zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie utworzenia rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 1, poz. 6, z 2005 r. Nr 3, poz. 11, z 2007 r. Nr 4, poz. 16 oraz z 2008 r. Nr 5, poz. 77).
§  2.
Tworzy się Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny nr 1 w Poznaniu.
§  3.
Tworzy się Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny nr 2 w Poznaniu.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 58, poz. 542, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217, z 2005 r. Nr 169, poz. 1413, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917.