Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2019.49

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 5 września 2019 r.
w sprawie zniesienia Rady Geologicznej i Rady Górniczej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się:
1) Radę Geologiczną;
2) Radę Górniczą.
§  2.  Traci moc:
1) zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Rady Geologicznej (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 3 i 33 oraz z 2018 r. poz. 38);
2) zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Rady Górniczej (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 4 i 34 oraz z 2018 r. poz. 39).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).