Zniesienie Rady Dostępności. - OpenLEX

Zniesienie Rady Dostępności.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MFiPR.2020.2

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 13 stycznia 2020 r.
w sprawie zniesienia Rady Dostępności

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Znosi się Radę Dostępności powołaną zarządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Rady Dostępności (Dz. Urz. Min. Inw. i Roz. poz. 55).
§  2. 
Traci moc zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie utworzenia Rady Dostępności (Dz. Urz. Min. Inw. i Roz. poz. 55).

§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2263).