Dziennik resortowy

Dz.Urz.MIniR.2018.43

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU
z dnia 22 października 2018 r.
w sprawie zniesienia Rady do spraw Bezpieczeństwa Informacji

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Radę do spraw Bezpieczeństwa Informacji.
§  2.  Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania w Ministerstwie Rozwoju Rady do spraw Bezpieczeństwa Informacji (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 206).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.