Zniesienie Polskiego Komitetu Wielkich Zapór.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2018.40

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie zniesienia Polskiego Komitetu Wielkich Zapór

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 i z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Znosi się Polski Komitet Wielkich Zapór.
§  2. 
Traci moc zarządzenie nr 38 Ministra Środowiska z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Polskiego Komitetu Wielkich Zapór (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 2, poz. 44, z późn. zm.).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 9 stycznia 2018 r.