Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.332

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 listopada 2018 r.
w sprawie zniesienia Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw reformy systemu prawa w zakresie postępowania w sprawach nieletnich

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw reformy systemu prawa w zakresie postępowania w sprawach nieletnich.
§  2.  Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw reformy systemu prawa w zakresie postępowania w sprawach nieletnich (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 151).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.