Zniesienie Pełnomocnika Ministra Klimatu i Środowiska do spraw przeciwdziałania skutkom suszy oraz niedoborowi zasobów wodnych w środowisku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiŚ.2021.98

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie zniesienia Pełnomocnika Ministra Klimatu i Środowiska do spraw przeciwdziałania skutkom suszy oraz niedoborowi zasobów wodnych w środowisku

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Znosi się Pełnomocnika Ministra Klimatu i Środowiska do spraw przeciwdziałania skutkom suszy oraz niedoborowi zasobów wodnych w środowisku.
§  2. 
Traci moc zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Klimatu i Środowiska do spraw przeciwdziałania skutkom suszy oraz niedoborowi zasobów wodnych w środowisku (Dz. Urz. Min Klim. i Środ. poz. 27).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, klimat i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).