Zniesienie Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji do spraw współpracy z administracją rządową i samorządową Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2020.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA CYFRYZACJI
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zniesienia Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji do spraw współpracy z administracją rządową i samorządową Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) w związku z § 3 ust. 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 2 Ministra Cyfryzacji z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 3) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Znosi się Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji do spraw współpracy z administracją rządową i samorządową Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2. 
Traci moc zarządzenie nr 10 Ministra Cyfryzacji z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji do spraw współpracy z administracją rządową i samorządową Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Cyf. poz.

10).

§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.