Zniesienie Pełnomocnika do spraw otwartości danych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiŚ.2021.102

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie zniesienia Pełnomocnika do spraw otwartości danych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Znosi się Pełnomocnika do spraw otwartości danych.
§  2. 
Traci moc zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw otwartości danych (Dz. Urz. Min. Klim.

i Środ. poz. 36).

§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - energia, klimat i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).